วันที่   10   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศฯ  10  นายนิคม กกขุนทด