วันที่   7   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ  8  นายอาทิตย์ เงินมาก