วันที่   9   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - ขอใช้ห้องประชุมสำหรับจัดเก็บข้อสอบ ONET ม.3 ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กพ 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นางสาวณภัทร ใจกล้า
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - รับรายงานตัว คผช.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 15  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - การคัดเลือกทุนพระราชทาน นวฤกษ์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวจุฑามาศ วิจารณรงค์