วันที่   24   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565  15  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน