วันที่   6   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - ประเมินเอกสารสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
  - ขอใช้
 10  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-16.30 น.
  - การพิจารณากลั่นกรอง ให้คำแนะนำ ข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 17  นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ