วันที่   1   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - การจัดทำข้อมูลการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565  12  นางสาวแก้วตา ไพรงาม