วันที่   17   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - สอบวัดและประเมินผลบ้านเรียน  16  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - สัมภาษณ์นักศึกษาทุน  6  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนตามตัวชี้วัดการย้ายครุ  15  นายวัฒนา เจือจำ
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565  7  นางสาวลำภู สัพโส