วันที่   8   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้ ศธ.  10  นางสาวอารี กระจับเงิน