วันที่   20   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - สอบวัดและประเมินผลบ้านเรียน  13  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวครูผู้ช่วย  8  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - สัมภาษณฺ  8  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว