วันที่   16   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - สอบวัดและประเมินผลบ้านเรียน  16  นายอาทิตย์ เงินมาก