วันที่   15   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - สอบวัดและประเมินผลบ้านเรียน  16  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุม PA Suport Team (Zoom)  10  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ประมาณ 5-6  ดาบตำรวจสมคิด ภู่ผ่าน
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีนัดสอบปากคำ จำนวน 3 ปาก  6  ดาบตำรวจสมคิด ภู่ผ่าน