วันที่   9   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  25  นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  12  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน