วันที่   24   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-16.30 น.
  - ประชุมพิจารณารับรองรางวัล OBEC Specail
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 12  นายนิคม กกขุนทด