วันที่   27   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
13.00-16.30 น.
  - ประชุมประเมินย้ายผู้บริหาร ปี 2566 (เพิ่มเติม)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 5  นางสาวทราย ปรานสุจริต
ห้องปทุมทิพ
08.30-16.30 น.
  -  ประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวดุจเดือน คำใจ
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-12.00 น.
  - ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบวิเคราะห์ปริมาณงานและแบบวิเคราะห์ภารกิจและความยุ่งยากของงานที่ต้องปฏิบัติ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 12  นางสาวแก้วตา ไพรงาม
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือการสร้างโอกาสทางศึกษาในการแนะแนวการศึกษาต่อ การส่งเสริมทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล