วันที่   18   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 9  นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ