วันที่   26   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - การพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี ๒๕๖๗
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 8  นางสาวกันยากร เงินงอก
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 12  นายนิคม กกขุนทด