วันที่   20   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ภาคอภิปราย)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวทราย ปรานสุจริต
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-12.00 น.
  - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวอารี กระจับเงิน