วันที่   10   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - ตอบแบบสัมภาษณ์หลักสูตรท้องถิ่น
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาวณภัทร ใจกล้า
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุม คกก ประเมินห้องน้ำสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 17  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์