สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   21   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - สัมภาษณ์ผู้สัมครคัดเลือก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว