วันที่   21   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - การปฐมนิเทศและจัดทำประวัติครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 40  นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ