สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   18   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - คณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์ดนตรีสากล  5  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ประชุมการพิจารณาตั้งคำของบประมาณ ปี 2563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  18  นายปองพล ธวัลหทัยกุล