วันที่   4   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-12.00 น.
  - รายงานตัว
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 50  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - ติดตั้งระบบเครื่องเสียง
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 5  นางสาววันเพ็ญ แตงงาม
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประเมินการเลื่อนระดับชำนาญการ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 3  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว