สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   16   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - คณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์อาหารและโภชนา ช่วงเช้า ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยฯ ช่วงบ่าย  8  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล