สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   15   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   -  คณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์งานไม้ ช่วงเช้า ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ช่วงบ่าย  8  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคัดเลือกครูดีในดวงใจ  10  นางสาวอารี กระจับเงิน