สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   29   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - สัมภาษณ์นักศึกษาทุน  6  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว