สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   14   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - คณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ช่วงเช้า ครุภัณฑ์นาฎศิลป์ ช่วงบ่าย  8  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)  15  นางสาวสุพัตรา หงอกชัย