สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   17   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA"  60  นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - คณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้  5  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล