วันที่   14   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนที่มีความพิการทางการศึกษา”แก่ครูผู้รับผิดชอบการศึกษาเรียนรวม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 30  นางเกตุทอง คงทน
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ คู่มือ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 3  นายรัฐพล รินทะไชย