วันที่   3   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
- น.
  - รายงานตัว คผช.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 38  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว