วันที่   25   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - อาจารย์ที่ปรึกษามานิเทศนักศึกษาฝึกงาน  4  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - อาจารย์ที่ปรึกษามานิเทศนักศึกษาที่ฝึกงาน  4  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกงาน  22  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ