วันที่   20   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - อาจารย์ที่ปรึกษามานิเทศนักศึกษาฝึกงาน  4  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกงาน  22  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ