วันที่   19   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมานิเทศนักศึกษาฝึกงาน  10  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - นักศึกษางาน  22  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ