สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   9   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63) นับมีตัว  50  นางสาวสุพัตรา หงอกชัย
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาศึกษา  50  นางสาวลำภู สัพโส
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ทำข้อมูล ย้าย ผบ.  7  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - คณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ช่วงเช้า ครุภัณฑ์สำนักงาน ช่วงบ่าย  8  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล