วันที่   13   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ปทุมธานี
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 55  นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - รายงานตัว คผช.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว