วันที่   26   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมจัดสรรเครื่องราชฯ ปี 63 - 64  6  นางสาวทราย ปรานสุจริต