วันที่   26   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกงาน  22  นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ