วันที่   28   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณากลั่นกรอง  7  นางสาวทราย ปรานสุจริต
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ  5  นายอาทิตย์ เงินมาก