สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   10   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - คณะกรรมการร่างขอบเขตคุณลักษณะและราคากลาง  8  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ กิจกรรมรูปแบบการจัดเรียงเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 21  13  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล