สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   8   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  30  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจาณณาตัวชี้วัดเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  10  นางสาวอารี กระจับเงิน
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ย้าย ผบ.  8  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว