วันที่   20   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการ NoSQL ผ่านระบบ Zoom กลุ่ม ICT  1  นางสาววันเพ็ญ แตงงาม