สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   3   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกต้นแบบนวัตกรรมสื่อ (คลิป VDO)การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  7  นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล