สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   11   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ  4  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - คณะกรรมการร่างขอบเขตคุณลักษณะและราคากลาง  8  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล