วันที่   16   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยท่านบุญเลิศ ค่อนสอาด เป็นประธานคณะผู้ตรวจราชการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  10  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  5  นายเชิดพงศ์ พฤกษพงศ์