วันที่   13   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  3  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (แบบ สว.3)  4  ดาบตำรวจสมคิด ภู่​ผ่าน​