วันที่   9   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  13  นางสาวทราย ปรานสุจริต