สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   12   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ Design Thinking in Education เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  60  นางสาวกิติยา พรหมสอน