วันที่   8   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  5  ดาบตำรวจสมคิด ภู่​ผ่าน​
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2  6  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล