วันที่   6   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  22  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล