วันที่   12   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - จัดสรรอัตราเกษียณ 64  15  นางสาวอารี กระจับเงิน (บุคคล)