วันที่   7   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  22  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  40  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 กันยายน 2565)  13  นางสาวทราย ปรานสุจริต